Burberry 手袋

英國名牌網站而家買Burberry手袋勁抵!!

Burberry ‘MD Banner’ tote

香港HK$14,000 vs 英國網站(未計運費)US$850.43(約HK6,700)~~

如果淨係買尼個袋計埋香港運費US$860.43(約HK6,800)~~

係半價都唔洗Burberry手袋就到手la^^

快D按下面購買網址,自己上網買la~~^^~~手快有手慢無

直運香港或澳門,Check Out網站會顯示運費~~

購買網址 ▶ http://bit.ly/1XSMYPX

Burberry (4)

Burberry (3)

Burberry (2)

OnlineShopMy.com 每日都為大家提供最新既網購優惠、折扣! 令大家可以自己輕鬆係網上買到心頭好又慳到錢!快D Like我地fan page啦!

      Register New Account
      Welcome to OnlineShopMy
      Reset Password